محبوبه جمال عباسی

   سمت:  مدیر برنامه ریزی و توسعه

  سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی

 


          

 

 

 

 

 

 

    

  صابر سروش

  سمت: رئیس اداره حقوقی

         رئیس کمیته انضباط کار

 

 


    

 

 

 

 

 

 

   حمید بنائی

  سمت: مدیر حراست

     

 

 


         

 

 

 

 

 

 

محمد رسائی

  سمت:  سرپرست معاونت ورزش

 

 

 

 


       

 

 

 

 

 

 

    امیرهوشنگ پناهی

   سمت:  مدیر مالی

 

 

 

 

وحید قاسمی

سمت: سرپرست ورزش قهرمانی

 

 

 

 


        

 

 

 

 

 

 

نعمت هزار جریبی

  سمت: مدیر فرهنگی و ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  علی دماوندیان

  سمت: مدیر پشتیبانی