هیئت مدیره

 

 

                                                                                  حبیب کاشانی

                                                                            سمت: مدیر عامل

 

 

 

 

 

 

 

                  مرتضی فراهانی

       سمت: عضو موظف هیئت مدیره

                 قائم مقام مدیر عامل

 

 

 

 

 

 

                  مهرداد اسلامی

       سمت: عضو موظف هیئت مدیره

                قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و اداری

 

 

 

 

 

 

                  محمد رحیمی

        سمت: عضو موظف هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               شهاب الدین عزیزی خادم

                                                                     سمت: رئیس هیئت مدیره